Veřejný závazek

Pečovatelská služba Vamberk, Jůnova 35, 517 54 Vamberk

Cílová skupina

Pečovatelská služba Vamberk poskytuje sociální služby sociálně potřebným, seniorům a zdravotně postiženým občanům starším 18 let, kteří si nejsou schopni bez pomoci si zabezpečovat a uspokojovat základní životní potřeby, tj. stravu, úklid domácnosti, osobní hygienu, zajištění chodu domácnosti, využívání dalších veřejných služeb ve svém okolí, na které jsou zvyklí. Pečovatelská služba se poskytuje občanům v obcích Vamberk a Potštejn a občanům přidružených obcí Vamberka, kterými jsou Peklo nad Zdobnicí a Merklovice, a to v domácnosti občanů nebo ve Středisku osobní hygieny (SOH).

Poslání

Posláním pečovatelské služby je poskytovat sociální služby tak, aby mohli tito občané co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí, na které jsou zvyklí. Posláním pečovatelské služby je poskytovat služby tak, aby podporovaly občany při využívání veřejných služeb a pomáhaly předcházet sociálnímu vyloučení.

Cíle

Cílem zařízení je poskytovat sociální služby kvalitně, odborně, v souladu se zákony, tak  aby byl  uživatel spokojen a mohl setrvávat ve svém přirozeném prostředí, nemusel měnit  své návyky.

Pečovatelská služba nabízí tyto služby:

-         pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
-         pomoc při osobní hygieně
-         pomoc při zajištění stravy
-         pomoc při zajištění chodu domácnosti
-         zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Principy

Pečovatelská služba Vamberk preferuje tyto základní principy při výkonu služby:

Respektování volby uživatelů – zařízení vytváří podmínky, v nichž se uživatelé služeb mohou cítit důstojně, rozhodovat se s porozuměním důsledků svého rozhodnutí.

Spolehlivost- služby jsou poskytovány dle dohody mezi uživatelem služeb a poskytovatelem. Jsou poskytovány ve sjednanou dobu a daným způsobem.

Flexibilita – o poskytovaných službách s uživatelem mluvíme, vycházíme vstříc jeho požadavkům a přáním v rámci sepsané dohody. Uživatel může kdykoliv požádat o změnu dohody.

Dodržování práv uživatelů – zařízení usiluje o vytváření podmínek, v nichž uživatelé služeb mohou naplňovat svá práva.