Město Vamberk je zřizovatel Domu s byty zvláštního určení, ve kterém je poskytována Pečovatelská služba. 

Dům je panelový, čtyřpatrový, má dva výtahy. V domě se nachází 34 bytů (0+1) a 5 větších bytů pro manželské dvojice (1+1). V suterénu domu jsou sklepy /dřevěné kóje/, SOH – středisko osobní hygieny, provozní místnosti pečovatelské služby. V domě se nachází také kancelář vedoucí Pečovatelské služby, provozní místnost pečovatelek, místnost pro práci pedikérky, společenská místnost, kolárna.

 

Byty jsou částečně vybaveny – kuchyňským koutem / skříňky, dřez, sporák s troubou /, v chodbě je vestavěná skříň. Koupelna má sprchový kout nebo vanu, umyvadlo, zrcadlovou skříňku na hygienické potřeby, a záchod. U každého bytu je balkón a komora. Nájemník si do bytu stěhuje vlastní nábytek. Každý byt má svůj elektroměr a vodoměr. Některé byty mají sklepní kóje v suterénu budovy.

 

Kdo si může požádat o byt? Pro koho jsou byty v domě zvláštního určení?

 1. Byty jsou určeny pro osoby se sníženou soběstačností, pro seniory /osoby ve starobním  důchodu/ a osoby zdravotně postižené starší 18 let /osoby v plném invalidním důchodu/, které dlouhodobě potřebují pomoc druhé osoby.
 2. Byty jsou určeny pro osoby, které žijí osaměle a v jejich blízkosti není osoba, která by mohla zajišťovat pravidelnou potřebnou péči.
 3. Byty jsou určeny pro osoby, které bydlí vzhledem ke svým potřebám v nevyhovujících bytových poměrech a potřebují při péči o svojí osobu pomoc druhé osoby.
 4. Byty jsou dále určeny pro osoby žijící v takové domácnosti, kde je zavedení pečovatelské služby spojeno se značnými komplikacemi a obtížemi.
 5. Byty jsou přednostně přidělovány těm žadatelům, kteří již při podání žádosti o byt využívají služeb Pečovatelské služby ve Vamberku.

Byty nejsou určeny k řešení bytové otázky, posuzována je především potřeba občana využívat pečovatelské služby.

 

Jak si požádat o byt v domě s byty zvláštního určení ?

Formulář žádosti o byt v Domě s byty zvláštního určení si vyzvednete v kanceláři vedoucí pečovatelské služby, na adrese: Jůnova 35, 517 54 Vamberk, nebo na městském úřadě v kanceláři sociální pracovnice, nebo si ho stáhnete z webových stránek Pečovatelské služby www.psvamberk.webnode.cz .

Žádost můžete podat v kanceláři vedoucí Pečovatelské služby, nebo sociální pracovnici na Městském úřadě Vamberk.

K žádosti o byt musí žadatel doložit:

 1. kopii rozhodnutí o přiznání přízpěvku na péči, pokud ho pobírá
 2. kopii rozhodnutí o přiznání důchodu, nebo jiný doklad o tom, že je důchodcem
 3. kopi smlouvy o poskytování Pečovatelské nebo jiné služby, pokud tuto službu žadatel využívá

 

Město Vamberk si nárokuje úhradu neinvestičních nákladů ve výši 10.000,-Kč / jednorázová platba , která je uhrazena při podpisu nájemní smlouvy / od osob, kterým je přidělen byt v tomto domě.

Pečovatelská služba poskytuje obyvatelům domu služby v pracovní dny od 6,30 hodin do 15,00 hodin. Neposkytuje zdravotní péči.

 

Adresa: Jůnova 35, 517 54 Vamberk

Vedoucí Pečovatelské služby: Mgr. Eva Švandrlíková, tel. 494 541 547

Sociální pracovnice: Ing. Šárka Vyskočilová, tel.: 494 541 547

e-mail: pecovatelska.sluzba@vamberk.cz

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Město Vamberk

Pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty v domě zvláštního určení, v kterém je poskytována pečovatelská služba

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Tato pravidla upravují podmínky a způsob uzavírání nájemních smluv na byty v domě zvláštního určení, v kterém je poskytována pečovatelská služba

Ve smyslu těchto pravidel se rozumí byty ( 0+1) a (1+1) ve vlastnictví Města Vamberka, na adrese Jůnova 35, Vamberk.

2. Tato pravidla vychází ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění, a zák.č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3. Město Vamberk si nárokuje jednorázovou platbu  ve výši 10.000,-Kč, která je uhrazena, při podpisu nájemní smlouvy na byt v tomto domě, novým nájemcem bytu.

 

Čl. II

Pro koho jsou byty v domě zvláštního určení

 1. Byty jsou určeny pro osoby se sníženou soběstačností, pro seniory /osoby ve starobním  důchodu/a osoby zdravotně postižené starší 18 let /osoby v plném invalidním důchodu/, které dlouhodobě potřebují pomoc druhé osoby.
 2. Byty jsou určeny pro osoby, které žijí osaměle a v jejich blízkosti není osoba, která by mohla zajišťovat pravidelnou potřebnou péči.
 3. Byty jsou určeny pro osoby, které bydlí vzhledem ke svým potřebám v nevyhovujících bytových poměrech a potřebují při péči o svojí osobu pomoc druhé osoby.
 4. Byty jsou dále určeny pro osoby žijící v takové domácnosti, kde je zavedení pečovatelské služby spojeno se značnými komplikacemi a obtížemi.
 5. Byty jsou přednostně přidělovány těm žadatelům, kteří již při podání žádosti o byt využívají služeb Pečovatelské služby ve Vamberku.

 

 

 

Čl. III

Žádosti o byt

1. Tiskopis žádosti o byt v domě zvláštního určení  obdrží zájemce v kanceláři vedoucí pečovatelské služby nebo na webových stránkách pečovatelské služby www.psvamberk.webnode.cz .

2. Vyplněný tiskopis se odevzdá v kanceláři vedoucí Pečovatelské služby Vamberk, na adrese: Jůnova 35, 517 54 Vamberk

3. K žádosti o byt musí žadatel doložit:

 1. doporučení obvodního lékaře / viz. žádost o byt v domě zvláštního určení /
 2. kopii rozhodnutí o přiznání přízpěvku na péči, pokud ho pobírá
 3. kopii rozhodnutí o přiznání důchodu, nebo jiný doklad o tom, že je důchodcem
 4. kopi smlouvy o spokytování Pečovatelské nebo jiné služby, pokud tuto službu žadatel využívá
 5. čestné prohlášení, že byl seznámen s těmito pravidly pro uzavírání nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou ve Vamberku / viz. žádost o byt v domě zvláštního určení /

 

4. Žádost o přidělení bytu bude zaevidována, jestliže žadatel splňuje tyto podmínky:

 1. splňuje podmínky čl. II
 2. doložil k žádosti písemnosti dle bodu 3. čl. III
 3. není plně soběstačný
 4. potřebuje pečovatelskou službu
 5. žije osaměle a v jeho blízkosti není osoba, která by mohla poskytovat pravidelnou potřebnou péči
 6. bydlí s ohledem na své potřeby v nevyhovujících bytových poměrech a potřebuje pomoc druhé osoby
 7. zavedení PS v jeho domácnosti je spojeno se značnými komplikacemi, obtížemi

 

5. Žádost o přidělení bytu komise zamítne a nezařadí do seznamu uchazečů, jestliže žadatel:

 1. nesplňuje podmínky uvedené v čl .II
 2. nedoloží potřebné doklady k žádosti dle bodu 3. čl. III
 3. má zajištěnou péči a vyhovující podmínky k bydlení
 4. vyžaduje rozsah péče, který Pečovatelská služba vzhledem ke svému charakteru služby není schopna zajistit / např. celodenní dohled, stálou lékařskou péči /
 5. trpí duševní poruchou, jeho chování narušuje kolektivní soužití
 6. je závislý na alkoholu nebo jiných omamných látkách
 7. potřebuje řešit jen bydlení, nepotřebuje služby
 8. nedodržuje smluvní podmínky vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb / pokud je taková smlouva uzavřena /

6. Žadatel umožní sociální pracovnici ověřit pravdivost údajů, které jsou v žádosti uvedené.

 

Čl. IV

Seznamy žadatelů

Město Vamberk vede platný seznam žadatelů o byty zvláštního určení v majetku Města, do něhož zapisuje zájemce, kteří splňují podmínky uvedené v čl. III, bodu 4 .

 

 

Čl. V

Výběr žadatelů o umístění

1. Pokud se uvolní byt v domě zvláštního určení, postup při výběru ze seznamu uchazečů o byt je následný.  Sociální pracovník provede sociální šetření u uchazeče o byt, zaměří se na tyto oblasti:

 1. zjistí potřebnost pobytu uchazeče v domě zvláštního určení
 2. ověří využívání zavedených sociálních služeb
 3. zjistí potřebu zavedení nových sociálních služeb
 4. ověříí aktuální zdravotní stav uchazeče o byt
 5. ověří bytové podmínky, v kterých se aktuálně uchazeč nachází
 6. zjistí možnosti spolupráce s rodinou

Jestliže, žadatel odmítne sociální šetření, je vyřazen z evidence uchazečů o byt.

2. Na podkladě sociálního šetření u uchazeče o byt rozhodne komise o přidělení bytu.

3. Přednost při přidělování bytu mají občané, kteří splňují podmínky č. II, mají trvalé bydliště ve Vamberku a využívají služby poskytované Pečovatelskou službou ve  Vamberku.

4. Proti rozhodnutí komise je možné podat žádost o přezkoumání k Radě Města Vamberk ve lhůtě nejpozději do 15-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí komise žadateli. Rada rozhodnutí komise na základě této žádosti přezkoumá a žadatele uvědomí o výsledku.

5. Pokud žadatel nabízený byt odmítne bez závažných důvodů, jeho žádost o byt bude vyřazena ze seznamu uchazečů. Odmítnutí bytu musí žadatel podat písemně.

 

Čl. VI

Uzavírání nájemní smlouvy

1. Město Vamberk na základě rozhodnutí komise uzavírá nájemní smlouvu na  byt v domě zvláštního určení  s příslušným uchazečem na dobu určitou nebo neurčitou, doporučenou komisí. Po uplynutí doby určité, komise zhodnotí dosavadní pobyt v domě zvláštního určení a podá návrh na další prodloužení doby, nebo ukončení nájmu.

 

 

Čl. VII

Závěrečné ustanovení

Pravidla schválená na 33.zasedání  Rady Města Vamberka, ze dne 26.3.2008 se ruší.

 

Tato pravidla schválila Rada Města Vamberk na svém 40. zasedání, konaném  dne 25.4.2012.

Pravidla nabývají účinnosti dne 1.6.2012.

 

 

                                                                             Ing. Jiří Mazúch

                                                                             starosta města