Jaké služby poskytujeme?

 

Dovoz oběda

Garantovaný čas: pracovní dny pondělí až pátek v době mezi 10 – 13 hodinou

Obědy rozváží pečovatelská služba, v rámci Vamberka, autem Pečovatelské služby ze školní jídelny SODEXO, s.r.o. Klient má možnost výběru zpravidla ze tří jídel. Pracovnice v sociálních službách rozdá jídelní lístky s výběrem jídla na následující týden, které obdržela od dodavatele stravy.  Následující den si pečovatelka zapíše, co si uživatel vybral a nahlásí do jídelny. Obědy rozváží 1 pracovnice.

 

Město Vamberk se zavazuje poskytnout uživatelům pečovatelské služby k rozvozu oběda jídlonosiče, a to 2 na jednu osobu v terénu, 1 kus v Domě s pečovatelskou službou Vamberk. Pečovatelka přiveze v jednom jídlonosiči oběd a druhý jídlonosič převezme od uživatele na druhý rozvoz / jde o tzv. výměnný systém/. Uživatel PS nesmí jídlonosiče sám popisovat, jinak značit, polepovat. Pracovnice si je označuje sama. Jídlonosič není určen k ohřívání jídla, mohlo by dojít k jeho poškození. Uživatel bude řádně poučen o způsobu používání jídlonosičů. Poskytneme mu Pravidla pro používání jídlonosičů. Jídlonosič je nerezový / 3 misky s víčky a držák / s termoobalem. Zajišťuje uchování teploty pokrmu během přepravy. Jídlonosiče jsou majetkem města. Jeho údržbu zajišťuje uživatel a pečovatelská služba. Jídlonosiče jsou přepravovány ve speciálních drátěných koších k tomu určených. Do jednoho koše se vejdou 4 jídlonosiče. Jídlo musí být rozvezeno do 3 hodin od jeho vyexpedování z jídelny.

 

Popis úkonu pracovnice:

 • pracovnice naloží jídlonosiče do připravených drátěných přepravek, roztřídí je podle druhu vybraného jídla
 • přepravky s jídlonosiči veze služebním autem do jídelny
 • v jídelně pracovnice jídlonosiče v přepravkách vyloží z auta
 • pracovnice podává a rozdělává jídlonosiče k nabrání stravy, stravu nabírá pracovník jídelny
 • poté je zavírá a dává zpět do přepravek, zároveň jídlonosiče třídí podle trasy rozvozu
 • přepravky s jídlonosiči naloží zpět do služebního auta
 • rozváží stravu podle rovozové trasy klientům
 • klient si od pracovnice převezme jídlonosič, s klientem může být nasmlouvána další činnost např.: pracovnice pomůže s otevřením jídlonosiče, připadně pomůže stravu z jídlonosiče vyjmout, připravit na talíř
 • pracovnice si převezme od klienta prázdný, čistý, jídlonosič, z předešlé donášky jídla
 • 1x týdně /nejčastěji ve středu/ předá pracovnice klientovi kromě jídlonosiče jídelní lístek s výběrem stravy na následující týden, ze kterého si klient vybere jídlo, pracovnice výběr zapíše a v pátek nahlásí počet jídel na příští týden jídelně.

 

Klient může službu odhlašovat nejdéle ten den, kdy si oběd nepřeje, do 7,00 hodin, osobně nebo telefonicky v pečovatelské službě.  

Pracovnice v sociálních službách si vede záznamy o skutečně odebraných obědech na tiskopise k tomu určeném. Tyto záznamy přepisuje vedoucí Pečovatelské služby do PC programu.

 

 

Praní a žehlení prádla

Garantovaný čas: pondělí až neděle, doba od převzetí prádla od klienta až po předání zpět klientovi do 10 pracovních dní

Uživatel prádlo donese do PS Vamberk, nebo si ho pečovatelka vyzvedne v domácnosti uživatele.

Popis úkonu pracovnice:

 • špinavé prádlo si pracovnice převezme v koši na prádlo nebo v tašce / v nějakém obalu/, tak aby nedošlo při manipulaci k poškození prádla.
 • podle množství a druhu prádla požádá uživatele o prací prášek
 • pracovnice prádlo zváží,
 • pracovnice udělá záznam do sešitu o převzatém prádle
 • pracovnice prádlo roztřídí tak, aby se při praní nějakým způsobem nepoškodilo / rozliší barvy, materiál, množství /
 • po vyprání prádlo vyjme a dá sušit v sušárně
 • poté lze prádlo dle dohody s uživatelem žehlit 

 / v místnosti k tomu určené /, při žehlení pracovnice rozlišuje, o jaký jde materiál, o jakou jde látku, zda je vhodná k žehlení, a nastaví správnou /doporučenou výrobcem/ teplotu žehlení

 • pracovnice prádlo složí a připraví ho k předání, uloží ho do koše nebo tašky, v které klient prádlo předal
 • při předávání prádla si uživatel vše zkontroluje a svým podpisem v sešitě pracovnice, stvrdí, že je vše pořádku

 

Pracovnice si vede sešit na záznamy o prádle, které převzala. Zapíše, o jaké prádlo jde, o jaké množství, kolik váží, kolik je kusů prádla, v jakém je stavu / např. není-li extrémně špinavé, potrhané, vetché /, aby nedošlo např. k odcizení prádla nebo jeho záměně, poškození. Uživatel služby záznam podepíše.

Při velkém znečištění prádla se doporučuje používat rukavice. Je-li prádlo značně znehodnoceno, upozorní pečovatelka uživatele, že může dojít k poškození prádla při praní, nebo takové prádlo odmítne vyprat.

Pereme v automatických pračkách. Nedáváme prát najednou prádlo od více uživatelů! Vždy pereme jen od jednoho uživatele. Pečovatelka podle roztříděného prádla zvolí správný program.

 Uživatel službu hradí podle váhy vypraného prádla.

Prádlo lze prát v domácnosti uživatele, pokud má uživatel vhodné zařízení, přístroje a prostředky. Pracovnice postupuje stejným výše uvedeným způsobem.

 

Běžná údržba domácnosti

 Garantovaný čas: pondělí až neděle, doba úklidu 30 minut

 Úklid se provádí v domácnosti uživatele PS v prostorách, které prokazatelně užívá. Pečovatelská služba neuklízí půdy, sklepy, schodiště činžovních domů, dále také prostory, které využívá více obyvatel domu, kteří nejsou uživateli našich služeb. Pečovatelka se s uživatelem upřesní, co se bude uklízet a jakým způsobem, a požádá ho potřebné pomůcky a přípravky.

    Běžným úklidem domácnosti se považují tyto činnosti – mytí podlahy, zametání, mytí povrchu nábytku, utírání prachu, leštění nábytku, vysávání, mytí oken, nádobí, převlíkání a stlaní postele, mytí toalety, koupelny, zalévání květin, urovnávání obsahu skříní, klepání koberečků, dek, vynesení odpadků. Pečovatelská služba nedělá úklid po malování nebo stěhování.

 

Popis práce pracovníka při mytí podlahy:

 • pracovník odstraní z podlahy, kterou bude mýt předměty, které by v mytí překážely
 • pracovník si od klienta vyžádá kbelík, smeták hadr, vodu, mycí přípravek
 • pracovník do kbelíku natočí teplou vodu, přidá do ní mycí přípravek na podlahu
 • hadr namočí do kbelíku s vodou, poté vyždímá
 • vyždímaný hadrem může mýt podlahu přímo, pokud jde o menší plochu nebo hůře dostupná místa, jinak hadr namotá na koště a vytírá podlahu
 • pokud je hadr špinavý opět ho namočí v kbelíku s vodou, vypere, vyždímá a postup opakuje, dokud není podlaha čistá
 • po umytí podlahy vodu vylije na místo, které domluví s klientem, hadr řádně vypere, vyždímá a dá sušit na místo domluvené s klientem
 • klientovi předá čistý kbelík, koště, zbývající čisticí prostředek
 • vrátí odstraněné předměty na své místo

    

Popis práce pracovníka při zametání podlahy:

 • pracovník odstraní z podlahy předměty, které by při zametání překážely
 • pracovník požádá klienta o koště, lopatku a smetáček
 • velké plochy zametá pracovník koštětem systematicky, postupuje z jedné části bytu do druhé
 • smetí namete smetáčkem na lopatku a smetí vysype na místo dohodnuté s klientem
 • koště, smetáček a lopatku vrátí klientovi
 • případně vrátí odstraněné předměty na své místo

 

Popis práce pracovníka při mytí povrchu nábytku:

 • pracovník odstraní předměty, které by překážely v mytí
 • pracovník požádá klienta o hadřík, přípravek na mytí, vodu, nádobu na vodu / nejlépe kbelík /
 • pracovník si připraví do kbelíku vodu s přípravkem na mytí, do kterého bude máčet hadřík
 • hadřík před mytím vyždímá a šetrně omývá nábytek
 • pokud je vše umyto, pracovník hadřík vypere, vyždímá, a dá na místo domluvené s klientem
 • kbelík vyprázdní a čistý předá klientovi
 • vrátí odstraněné předměty na své místo

 

Popis práce pracovníka při utírání prachu:

 • pracovník odstraní předměty, které by mu překážely při utírání prachu
 • požádá klienta o prachovku
 • prachovkou pohybuje po nábytku tak, aby zmizel prach z nábytku
 • z prachovky průběžně vyklepává prach
 • vyklepanou prachovku předá klientovi
 • vrátí odstraněné předměty na své místo

 

Popis práce pracovníka při leštění nábytku:

 • pracovník odstraní předměty, které by překážely při leštění nábytku
 • pracovník požádá klienta o prostředky k leštění nábytku, zpravidla o leštěnku a hadřík na leštění
 • hadříkem pohybuje po nábytku tak, aby docílil potřebného lesku, opatrně, aby nedošlo k poškození nábytku, např. k poškrábání
 • po vyleštění plochy nábytku, vrátí zbývající prostředky klientovi
 • vrátí odstraněné předměty na své místo

 

Popis práce pracovníka při vysávání:

 • pracovník se domluví s klientem, co bude vysávat / podlahu, sedačku, či jiné plochy /
 • pracovník odstraní předměty, které by mu vadily při vysávání
 • pracovník požádá klienta o vysavač pracovník, pokud daný druh vysavače nezná, se seznámí s návodem k použití vysavače, zkontroluje si, zda je prázdná nádoba na prach u vysavače, zda je vložen ve vysavači sáček na prach
 • pracovník pohybuje trubicí vysavače po vysávané ploše, dokud, nebude vyčištěna od nečistot, které lze vysát
 • pracovník se domluví po vysávání s klientem, zda vyprázdnit nádobu vysavače, nebo vyměnit sáček na prach
 • po vysávání předá vysavač klientovi
 • pracovník může pro vysávání použít vysavač Pečovatelské služby v případě, že uživatel služby vysavač nemá, nebo je jeho vysavač nefunkční. Pracovník tomuto uživateli doporučí, aby si vysavač pořídil, pokud chce tuto službu využívat.

 

Popis práce pracovníka při mytí nádobí v dřezu:

 • pracovník požádá klienta o prostředky k mytí nádobí / zpravidla prostředek k odmaštění nádobí a čisticí prostředek na hrubé nečistoty, např. tekutý písek /, dále pak houbičku, drátěnku nebo hadřík na mytí nádobí
 • znečištěnou nádobu pracovník smočí v teplé vodě, čisticí přípravek nanese na houbičku nebo hadřík a dále odstraňuje nečistoty z nádoby
 • po odstranění nečistot pracovník nádobu opláchne od čistícího přípravku, nechá odkapat, nebo nádobu utře utěrkou do sucha a uklidí na místo domluvené s klientem

 

Popis práce pracovníka při mytí nádobí v myčce:

 • pracovník uloží nádobí do myčky
 • do myčky vloží přípravky na mytí v myčce
 • nastaví vhodný program pro mytí
 • myčku zapne
 • po ukončení mycího programu myčku vypne
 • zkontroluje nádobí, jak je umyto
 • vyjme nádobí z myčky
 • dohodne se klientem na úklidu nádobí

 

Popis pracovníka při povlékání lůžkovin:

 • pracovník sejme z lůžkovin povlaky na polštáře, povlaky na přikrývky, prostěradla
 • použité povlaky dá na místo, které určí klient
 • čisté prostěradlo navlíkne na matraci
 • čisté povlaky navlékne na polštáře a na přikrývky
 • povlečené polštáře urovná na posteli dle přání klienta

 

Popis práce pracovníka při mytí toalety:

 • pracovník si vyžádá od klienta potřebné prostředky / nejčastěji přípravek na odstraňování vodního kamene, WC čistič, nebo některý dezinfekční prostředek /, štětku na WC, hadr, kbelík
 • pracovník si na práci vezme ochranné rukavice
 • pracovník vyčistí vnitřek mísy štětkou na WC a přípravky k tomu určenými
 • do kbelíku si připraví vodu s přípravkem na povrchovou údržbu toalety
 • otře povrch toalety
 • připraví si přípravek na údržbu obkladů nebo umakartu, otře stěny toalety
 • nakonec pracovnice setře podlahu
 • zbývající prostředky vrátí pracovník klientovi

 

Popis práce pracovníka při mytí koupelny:

 • pracovník si vyžádá od klienta potřebné prostředky k mytí koupelny
 • pracovník si nasadí pracovní rukavice
 • pracovník začne s mytím obkladů nebo umakartu, či stěn sprchového koutu / do kbelíku si připraví vodu s mycím přípravkem, kde si máčí hadr nebo houbu na mytí /
 • poté myje sanitární vybavení / umyvadlo, vanu, vaničku sprchového koutu /, v kbelíku má připravenou vodu s přípravkem na mytí, k mytí používá hadřík nebo houbu na mytí
 • nakonec umyje pracovník podlahu / viz. popis práce při mytí podlah /
 •  Popis práce při údržbě domácích spotřebičů:
 • pracovnice zkontroluje, zda jsou elektrospotřebiče odpojeny od zdroje elektrické proudu.
 • vyžádá si od uživatele služby potřebné čisticí prostředky
 • provede údržbu, nejčastěji suché čištění nebo mytí, omývání, spotřebiče, nebo zbavení vodního kamene, usazenin

Jedná se o základní péči o domácí spotřebiče – umytí sporáku, mikrovlnné trouby, varné konvice, pračky, odmrazení a omytí chladničky a mrazničky, výměna sáčků ve vysavači.

Pečovatelka není oprávněna provádět jakékoli jiné odborné zásahy do spotřebičů a jejich opravy. Na případné závady, které zjistí, upozorní uživatele. V případě, že se jedná o závadu závažnou s možností ohrožení zdraví či života, je o upozornění uživatele na stav věci proveden zápis do Evidence mimořádných událostí.

 

Popis práce pracovníka při mytí oken:

Ø pracovník nejprve zjistí, zda je mytí oken v domácnosti uživatele pro pracovníka bezpečné, nehrozí-li mu vypadnutí z okna, / pokud není zajištěno dostatečné jištění proti vypadnutí z okna, službu může pracovník odmítnout a doporučit specializovanou firmu, která se čištěním oken zabývá/

pracovník požádá klienta o prostředky na mytí oken / zpravidla čisticí prostředek na okna, hadřík na mytí oken /

 • Ø většinou pracovník před mytím oken sundá záclony
 • Ø pracovník omyje rámy oken, vyleští skla
 • Ø vrátí zbývající prostředky k mytí oken
 • Ø pověsí záclony

 Mytí oken se nesjednává jako samostatný úkon, provádí se zpravidla v rámci pravidelné běžné údržby domácnosti.

Garantovaný čas: max. 4x do roka

 Na některé úkony / např. čištění koberců, čalounění, úklid po malířích, mytí špatně dostupných oken / doporučujeme pozvat si dostupné existující specializované firmy.

 Úhrada je počítána za dobu strávenou údržbou domácnosti. 

 

Nákupy a pochůzky

Garantovaný čas: pondělí - pátek v době od 6,30 - 15 hodin

Popis úkonu pracovnice:

 • pracovnice v sociálních službách (pečovatelka) si před nákupem vezme od uživatele sešit a peníze. Uživatel si vede sešit nebo list papíru, kde je uveden datum nákupu, co chce uživatel koupit, jakou finanční hotovost poskytl pečovatelce na nákup, tento podepíše.
 • pracovnice v sociálních službách si přečte seznam k nákupu, ujistí se společně s uživatelem služby, že rozumí všemu, co chce uživatel koupit
 • podle množství nakupovaného zboží si pracovnice připraví množství přepravek, tašek k nákupu
 • přepravky na nákup dopraví řidička do obchodu, po jejich naplnění je přiveze zpět do Pečovatelské služby
 • pracovnice v sociálních službách poté, co přijde z nákupu, spočítá skutečné náklady za nákup
 • při předávání nakoupených věcí provede tzv. vyúčtování s uživatelem, zapíše do jeho sešitku nebo na daný list papíru

 

Platby za službu jsou počítány podle množství kupovaných položek.

Nakupujeme v prodejnách, obchodech, které jsou ve Vamberku. Pro uživatele Potštejna nakupujeme také v Potštejně.

Pro větší nákupy používá PS Vamberk, k přepravě auto, potravinové přepravky, nákupní košíky, nákupní tašky. Používání těchto prostředků se řídí hygienickými předpisy.

  

 

Velký nákup

Velkým nákupem se rozumí nákup nad rozsah běžného nákupu, přičemž součet všech položek nákupu nesmí překročit hmotnost 10 kg, dále nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, které pečovatelka bez obtíží unese.

 

Doprovod k lékaři, na instituce, apod.

Garantovaný čas: pondělí až neděle v pracovní době 6,30 – 18,30 hodin, na dobu 2 hodiny, po předchozí včasné domluvě uživatele služby s pečovatelskou, nejméně dva dny předem

Popis úkonu pracovnice:

 • pracovnice se domluví s uživatelem služby kdy, odkud a kam ho bude doprovázet
 • v domluvený čas pracovnice přijde k uživateli a doprovází ho dle domluvy
 • je mu psychickou nebo i fyzickou oporou, podle potřeb uživatele

 

Pracovnice v sociálních službách doprovází uživatele služby např. k lékaři, na úřad.

Tato služba musí být předem domluvena, nejméně dva dny předem, kvůli zastupitelnosti pracovníka v sociálních službách po dobu doprovázení uživatele na potřebné místo. Tuto službu lze poskytovat uživateli jen v provozní době organizace.

 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Garantovaný čas: pondělí až nedělě v době od 6,30 do 18,30 hodin

Pracovník v sociálních službách pomáhá uživateli při jídle a pití. K této službě jsou vázány tyto úkony:

 • podání jídla, pití
 • přenesení jídla a pití ke stolu
 • úprava polohy uživatele při konzumaci jídla
 • pomoc se stolováním – příprava prostírání, talíře, příborů, hrnku, či jiných pomůcek
 • otevření jídlonosiče, přendání jídla z jídlonosiče na talíř
 • dochucení jídla – podání soli, pepře, cukru či jiného dochucovacího přípravku
 • pomoc při samotném stravování - krmení uživatele na lůžku nebo stolu, podržet hrnek při pití, rozkrájet maso na menší kousky, dochutit jídlo

 

Pomoc při přípravě jídla a pití

Garantovaný čas: pondělí až nedělě v době od 6,30 do 18,30 hodin

Uživatel služby si připravuje jídlo a pití sám ve vlastní domácnosti z vlastních surovin. Pracovník v sociálních službách pomáhá uživateli při přípravě jídla nebo pití. Pomáhá mu při činnostech, které uživatel již nezvládá sám: 

 • krájení, řezání, loupání, strouhání, vážení, odměřování, mixování, míchání potravin
 • lití tekutin
 • obsluha vařiče, či trouby, varné konvice, mikrovlnné trouby, kuchyňského robotu
 • hlídání doby vaření nebo pečení, smažení

Pracovník v sociálních službách nezastupuje kuchaře !

 

Pomoc při oblékání a svlékání

Garantovaný čas: pondělí až nedělě v době od 6,30 do 18,30 hodin

Do této služby počítáme tyto činnosti pracovníka v sociálních službách:

 • dohled nad správným vrstvením jednotlivých kusů oblečení / např. aby se nestalo, že si uživatel oblékne spodky na kalhoty /
 • pomoc při výběru oblečení podle počasí / např. aby si uživatel nebral zimní bundu v létě /
 • pomoc při výběru oblečení podle toho k jakému účelu slouží / např. uživatel, aby si nevzal noční košili na venkovní procházku /
 • pomoc při oblékání a svlékání / natáhnout kalhoty nebo punčochy, zapnout košili, podprsenku, zástěru, přetáhnout halenku nebo košilku přes hlavu, nazout boty, zavázat tkaničky, apod.
 • pomoc při nasazení nebo upnutí protézy apod.

 

Popis úkonu pracovnice:

 • oblečení, které si bude uživatel oblékat si přichystá sám  nebo s pomocí pracovnice
 • pracovnice pomáhá s úkony, které uživatel sám již nezvládá, např. natahování punčoch nebo ponožek, zapínání knoflíků, háčků nebo zipu, vázání tkaniček, kravaty, apod.

 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

Garantovaný čas: pondělí až nedělě v době od 6,30 do 18,30 hodin

Pracovník v sociálních službách pomáhá tím, že uživatele nasměruje správným směrem, otevírá a zavírá dveře, vysvětlí mu, kde se nachází, nebo ho doprovodí na místo, které uživatel hledá. Při doprovodu se klient pracovníka drží, nebo ho pracovník směruje pomocí pokynů.

Tato služba se nejčastěji poskytuje uživatelům služby, kteří mají potíže se zrakem, nebo bývají dezorientováni v důsledku nějaké nemoci, či stařecké zapomnětlivosti.

 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Garantovaný čas: pondělí až nedělě v době od 6,30 do 18,30 hodin

Tuto činnost vykonává 1 nebo 2 pracovnice v sociálních službách, záleží také na schopnostech a možnostech uživatele služby, zda je částečně nebo plně imobilní. Doporučuje se klientovi, aby měl vybavenou domácnost vhodnými pomůckami – např. dostatečně vysokou postel, vybavenou hrazdou, nebo polohovací lůžko. Postel by měla být přístupná ze tří stran. 

Nejsou-li pro tento úkon vytvořeny podmínky, pracovnice může tuto službu odmítnout.

Popis úkonu pracovnice:

a/ u částečně imobilního klienta 

Pracovník pomáhá pří zvedání, přistavení vozíku, při přesedání na vozík

 • klient si sedne na okraj lůžka
 • klient s dopomocí pracovníka je schopen postavit se a přesunout na vozík / vozík pracovník přisune co nejblíže lůžku. Během otáčení k vozíku nesmí dojít ke zbytečným přešlapům uživatele, aby se nezamotal a nespadl. Správná židle by měla být opatřena opěrami pro paže.
 • pracovník zkontroluje, zda uživatel sedí na židli / vozíku / správně. Klient by měl sedět dostatečně vzadu. záda se opírají o opěradlo židle, v kyčli, koleni a hlezenním kloubu je úhel 90°, plosky nohou se opírají o podložku.

 

Pracovník pomáhá při přesunu z vozíku na lůžko

 • pracovník zajistí, aby byl vozík co nejblíže lůžku
 • pracovník pomůže klientovi, aby se z vozíku zvedl, a postavil se
 • pracovník pomůže klientovi s natočením se k lůžku
 • klient si sedá na okraj lůžka za asistence pracovníka
 • pracovník pomůže klientovi uložit se pohodlně a správně na lůžku

 

b/ u plně imobilního klienta – zvedání pomocí zvedáku, případně za pomoci druhé osoby

 

Dohled nad dodržováním léčebného režimu

Garantovaný čas: pondělí až nedělě v době od 6,30 do 18,30 hodin

Úkon je fakultativní činností pečovatelské služby.

Pracovník v sociálních službách dohlíží na uživatele, při tom, když si bere lék. Může dohlédnout na čas, kdy si ho má vzít, nebo mu pomoci s rozpůlením léku, či vyjmutím z balení.

Pracovník si vyžádá předpis lékaře, podle, kterého se dohled provádí.

 

Pracovník v sociálních službách nepodává uživateli žádné léky!

  

Dohled nad uživatelem

Garantovaný čas: pondělí až nedělě v době od 6,30 do 18,30 hodin

Úkon je fakultativní činností pečovatelské služby.

Pečovatelka navštíví uživatele dle dohody ve smluveném čase, aby dohlédla na uživatele a přesvědčila se, že uživatel nijak nestrádá, je v pořádku.

 

Donáška vody

Garantovaný čas: pondělí až nedělě v době od 6,30 do 18,30 hodin

Tento úkon je poskytován v případě náhradního zásobování vodou z důvodu havárie dodávky vody, nebo pokud není v domácnosti uživatele zaveden veřejný vodovod.

Popis úkonu pracovnice:

 • pracovnice si od uživatele služby vezme vhodnou nádobu / používají se výhradně čisté nádoby o takovém obsahu, aby zátěž nepřekročila 15 kg (s dostupností zdroje do 200 m) a 10 kg s dostupností zdroje ve větší vzdálenosti, maximálně však 500 m/
 • uživateli donese jen nezbytné množství vody pro pokrytí potřeb vaření, opláchnutí nádobí, základní hygieny a splachování WC
 • vrátí nádobu
 • do plánu práce zapíše dobu, po kterou donáška vody trvala

 

Topení v kamnech

Garantovaný čas: pondělí až nedělě v době od 6,30 do 18,30 hodin

Úkon zahrnuje donášku uhlí a dříví do bytu uživatele, nikoli skládání uhlí a sekání dříví.

Popis úkonu pracovnice:

 • před topením v kamnech se pracovnice důkladně seznámí s jejich obsluhou
 • pracovnice zjistí, zda je potřeba nejprve kamna vymést a vynést popel /nádoba na popel musí být kovová/
 • připraví si topný materiál / uhlí, dříví, palety apod. /
 • zatopí v kamnech
 • uklidí okolo kamen

Topení v kamnech je hrazeno jako úkon topení v kamnech, úklid okolo kamen je hrazen jako běžný úklid.

 

Pomoc při osobní hygieně ve středisku osobní hygieny / SOH /

Garantovaný čas: pondělí - pátek v době od 6,30 do 15 hodin, doba koupele 30 minut

Pokud uživatel nemá doma ve svém bytě vhodné podmínky ke koupání /např. mu neteče teplá voda, nemá koupelnu, zdravotní důvody mu nedovolují zdolat různé překážky, nebo má v koupelně jiné bariéry/ může uživatel požádat o koupání v SOH.

S uživatelem domluvíme způsob dopravy do SOH

S pečovatelkou se uživatel domluví, zda se bude koupat ve vaně se zvedákem nebo bez zvedáku, nebo se bude sprchovat ve stoje či na židli. Je nutné domluvit, jaké části těla bude chtít umýt a jakým způsobem.

 

Části těla, které si zvládne uživatel umýt sám, si bude mýt sám.

    

Pokud se uživatel zvládne umýt sám a nepřeje si přítomnost pečovatelky při koupeli, plně odpovídá za svou bezpečnost.

Uživatel poskytne pečovatelce potřebné prostředky – šampon na vlasy, sprchový gel nebo mýdlo, žínku, kartáč na mytí. Použije svůj ručník.

   Platba je počítána podle času stráveného poskytnutím služby. Pečovatelka si o tom vede záznamy.

    

Pečovatelka po každém uživateli vyčistí vanu, sprchu. V SOH se dodržuje pořádek a čistota, tak aby vše bylo v souladu s hygienickými předpisy.

   Při výkonu této služby použije pečovatelka vhodné pracovní oblečení a obuv. Dle předpisu o osobních ochranných prostředcích.

 

Popis úkonu pracovnice:

 • zkontroluje prostor koupelny, odstraní případné překážky
 • do vany nebo sprchového koutu vloží protiskluzové rohože, pokud jsou k dispozici
 • nachystá potřebné pomůcky
 • domluví se s klientem, kde se bude klient svlékat, a zda bude potřebovat pomoc, jak naloží s použitým prádlem
 • při vstupu do vany či sprchy klienta přidrží, pokud to klient sám nezvládne
 • pomáhá s omytím těla, těch partií, které klient nezvládne omýt sám, a které si klient přeje omýt
 • domluví s klientem na mytí vlasů
 • pře vylézáním z vany či sprchy je vhodné připravit podložku či ručník pod nohy
 • při vylézání z vany či sprchy pracovník klienta přidrží, pokud to klient sám nezvládá
 • pracovník se s klientem domluví na pomoci při osušení těla, vlasů, a oblékání po koupeli
 • je dobré, aby měl klient připravené oblečení, které si bude po koupeli oblékat
 • pokud to klient vyžaduje, provede pracovnice úklid koupelny / v SOH provede úklid vždy
 • pracovník zajistí klientovi dostatek soukromí
 • při úkonu pracovník na klienta mluví, sděluje mu, co bude právě dělat, např.: „ Teď Vám umyju vlasy“

 

Pomoc při osobní hygieně u uživatele doma

Garantovaný čas: pondělí až nedělě v době od 6,30 do 18,30 hodin

Uživatel může požádat o koupel ve své domácnosti, pokud má k tomu vyhovující podmínky /aby byl zajištěn při koupeli prostor pro přístup pracovníka/. používají se klientovi hygienické prostředky, žínka, ručník, hřeben.

Úkon zahrnuje: napuštění vany, podporu klientovi při vstupu a výstupu do/z vany či sprchového koutu, omytí klienta žínkou, mytí vlasů, pomoc při opláchnutí a osušení klienta, vypuštění vany.

Postup, popis úkonu, a pravidla jsou stejné jako v případě SOH.

Popis úkonu pracovníka při celkové hygieně těla klienta upoutaného na lůžku:

 • pracovník seznámí uživatele s úkony, které bude na něm vykonávat
 • pracovník zajistí klientovi klid a teplo při výkonu služby
 • pracovník si připraví pomůcky k lůžku
 • pracovník si připraví do nádoby vodu, teplota by měla odpovídat požadavku uživatele
 • Pracovník obnaží postupně tu část těla, která bude omývat, podkládá ručníkem, aby nedošlo k promočení lůžka
 • pracovník začíná s omýváním od horní části těla
 • pracovník podloží pod hlavu ručník, myje obličej bez mýdla, postupuje od vnitřního koutku oka rohem žínky.
 • pracovník utře obličej do sucha
 • namydlenou žínkou pracovník omyje uši, krk, hrudník, břicho a paže. Při tom dbá na podložení ročníku nepromokavou podložkou.
 • pracovník zkontroluje nehty, použije kartáček na ruce na jejich očištění
 • pracovník otočí klienta šetrně na bok a umyje mu záda
 • pracovník omyje klientovi genitál. Vezme si ochranné rukavice, dá pod hýždě mísu, namydlí genitál. U žen myje od stydké kosti směrem ke konečníku. Řádně omyje stydké pysky. U mužů stáhne předkožku přes žalud penisu a zkontroluje kůži pod varlaty. Opláchne vodou a utře do sucha
 • pracovník umyje a poté osuší dolní končetiny
 • po koupeli se pracovník domluví na ošetření kůže krémem

 

 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Garantovaný čas: pondělí až nedělě v době od 6,30 do 18,30 hodin

Úkon zahrnuje umytí, vysušení a učesání vlasů za použití hřebenu a fénu klienta (v SOH fénu pečovatelské služby).

Pečovatelka může odmítnout použití fénu uživatele, je-li fén poškozený a byl by ohrožen život nebo zdraví pečovatelky a uživatele.

 Popis úkonu mytí vlasů:

 • pracovnice si připraví šampon na vlasy, zředí ho vodou
 • pracovnice upozorní klienta, aby zavřel oči, říká mu co právě dělá
 • při práci dává pracovnice pozor, aby netekla voda klientovi do uší
 • pokud klient dobře spolupracuje, drží se madel ve vaně nebo ve sprše, požádá ho pracovnice o záklon hlavy
 • pracovnice smočí klientovi hlavu a aplikuje šetrně šampon na vlasy, nejlépe dvakrát, dobře promasíruje
 • pracovník vlasy řádně spláchne
 • pokud klient používá nějaký léčebný prostředek na vlasy, pracovník mu ho aplikuje
 • pracovník vlasy vysuší, nejčastěji fénem
 • pracovník vlasy učeše

 

U imobilních klientů využijeme nafukovací umyvadlo na mytí hlavy na lůžku. Vyfénujeme vlasy vždy. Nejenom pro lepší úpravu vlasů, ale také chráníme lůžkoviny před promočením.

Základní péče o nehty zahrnuje běžné ostříhání a zapilování nehtů nástroji uživatele. Zpravidla stačí stříhat nehty 1x za týden.

Stříhání nehtů a odstranění ztvrdlé kůže na patách je lepší svěřit do rukou odborné pedikérky. V případě nezbytnosti musíme nohy nechat namočené nějaký čas ve vodě, abychom mohli pemzou alespoň částečně odstranit ztvrdlou kůži a ostříhat nehty.

 

Pomoc při použití WC

Garantovaný čas: pondělí až nedělě v době od 6,30 do 18,30 hodin

Popis úkonu pracovníka:

 • pracovník pomůže se stažením osobního prádla
 • pracovník pomůže s odstraněním pleny nebo vložky
 • pracovník přidrží uživatele při usedání na mísu
 • po vykonání potřeby, uživateli pomůže s osobní hygienou, očištěním
 • pracovník pomůže uživateli při vstávání z toaletní mísy
 • pracovník pomůže s nasazením pleny, vložky, pokud ji uživatel používá
 • pracovník pomůže s oblékáním

Imobilní klienti se mohou vyprazdňovat na lůžku na podložní mísu, nebo na klozetové křeslo / pojízdné, nepojízdné /, které bývá umístěno u lůžka.

Pomoc imobilním osobám při vyprazdňování na lůžku

Popis úkonu pracovnice:

 • pracovník podloží mísu pod hýždě na lůžku, pokud klient není schopen se nadzvednout, otočí pracovník klienta na bok a na volné hýždě položí podložní mísu, klienta potom přetočí zpět na záda
 • má-li být mísa řádně a správně přiložena doporučuje se spolupráce 2 pracovníků
 • po vyprázdnění klienta do mísy, mísu pracovník odebere, vyprázdní, a umyje, aby byla připravena k dalšímu použití
 • pracovník pomůže klientovi s hygienickou očistou

 

Pomoc při vyprazdňování na klozetové křeslo

Popis úkonu pracovnice:

 • pracovník připraví klozetové křeslo k použití, odstraní víko, přisune vozík dostatečně blízko vozíku
 • pracovník pomůže klientovi při přesunu na klozetové křeslo / viz. pomoc při přesunu na vozík /
 • po vykonané potřebě klienta, pomůže s hygienickou očistou klienta
 • pomůže s přesunem zpět na lůžko
 • použitou nádobu klozetového křesla pracovník vyprázdní, očistí, a vrátí zpět do křesla

Při očistě, při pomoci s osobní hygienou klienta po jeho vyprazdňování, se pracovník chrání ochrannými rukavicemi.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Garantovaný čas: pondělí až nedělě v době od 6,30 do 18,30 hodin

Úkon zahrnuje činnosti zahrnující zprostředkování kontaktu s rodinou, přáteli, institucemi. Pečovatelka např. vytočí požadované telefonní číslo na telefonu uživatele, přečte uživateli SMS zprávu, pomůže se sepsáním dopisu, přečte novinové zprávy, pomůže vyplnit formulář, pomůže s objednáním léků u lékaře apod.