Pravidla

Pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty v domě zvláštního určení, ve kterém je poskytována pečovatelská služba (dále jen Pravidla)

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Tato Pravidla upravují podmínky a způsob uzavírání nájemních smluv na byty v domě zvláštního určení, v kterém je poskytována pečovatelská služba (dále jen DPS, tj. dům s pečovatelskou službou). Ve smyslu těchto Pravidel se rozumí byty  0+1 a 1+1 ve vlastnictví města Vamberk, na adrese Jůnova čp. 35, 517 54 Vamberk (dale jen Byty).

2. Tato Pravidla jsou vydána v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.

Čl. II

Okruh  oprávněných osob

1. Byty jsou určeny pro osoby se sníženou soběstačností, pro seniory (tj. osoby ve starobním  důchodu) a osoby zdravotně postižené starší 18 let, které jsou v  plném invalidním důchodu a  které dlouhodobě potřebují pomoc druhé osoby.

2. Byty jsou dále určeny pro osoby žijící v takové domácnosti, kde je zavedení terénní pečovatelské služby spojeno se značnými komplikacemi a obtížemi.

3. Byty jsou přednostně přidělovány těm žadatelům, kteří již při podání žádosti o Byt využívají služeb Pečovatelské služby ve Vamberku.

 

Čl. III

Žádost o byt v DPS

1. Tiskopis žádosti o Byt obdrží zájemce v kanceláři vedoucí Pečovatelské služby ve Vamberku (Jůnova čp. 35, 517 54 Vamberk) nebo je k dispozici na webových stránkách pečovatelské služby www.psvamberk.webnode.cz .

2. Vyplněný tiskopis lze doručit:

a) do kanceláře vedoucí Pečovatelské služby Vamberk na adrese Jůnova čp. 35, 517 54 Vamberk, nebo

b) do kanceláře sociální pracovnice na Městském úřadě Vamberk na adrese Husovo náměstí čp. 1, 517 54 Vamberk, nebo

c) do podatelny Městského úřadu Vamberk na adrese Husovo náměstí čp. 1, 517 54 Vamberk.

3. K žádosti o Byt žadatel doloží:

a) kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, pokud ho žadatel pobírá

b) kopii rozhodnutí o přiznání důchodu, nebo jiný doklad o tom, že je žadatel důchodcem

c) kopii smlouvy o poskytování pečovatelské nebo jiné služby, pokud tuto službu žadatel využívá.

4. O zařazení žádosti o přidělení Bytu do Seznamu žadatelů rozhoduje Komise pro umisťování žadatelů o byt v domě zvláštního určení (dále jen Komise). Komise zařadí žádost do Seznamu žadatelů v případě, že žadatel:

a) splňuje podmínky čl. II těchto Pravidel

b) doložil k žádosti písemnosti dle čl. III, bodu 3. těchto Pravidel

c) dodržuje smluvní podmínky, vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb, pokud je taková smlouva uzavřena.

5. Žadatel umožní sociální pracovnici ověřit pravdivost údajů, které jsou uvedené v žádosti o Byt.

6. Pokud žádost o přidělení Bytu Komise nezařadí do Seznamu žadatelů, bude o tom zájemce  o Byt písemně vyrozuměn.

 

Čl. IV

Seznamy žadatelů

1. Město Vamberk vede platný Seznam žadatelů o byty v DPS v majetku města Vamberk (dale jen Seznam žadatelů), do něhož zapisuje zájemce, kteří splňují podmínky uvedené v těchto Pravidlech.

2. Je-li žadatel zařazen do Seznamu žadatelů o Byt, čeká na přidělení Bytu podle kapacitních možností DPS.

Čl. V

Výběr žadatelů o umístění v DPS

1. Pokud se uvolní Byt v DPS, sejde se Komise a zpravidla vybere 3 uchazeče o Byt, u kterých se následně provede sociální šetření. Přednost při přidělování Bytu mají občané, kteří splňují podmínky Čl. II těchto Pravidel, mají trvalé bydliště ve Vamberku a využívají služby poskytované Pečovatelskou službou Vamberk. Jestliže žadatel odmítne sociální šetření, je vyřazen ze Seznamu žadatelů o Byt.

2. Na podkladě sociálního šetření u uchazeče o Byt rozhodne Komise o přidělení Bytu, žadatel je o tom vyrozuměn a je s ním uzavřena nájemní smlouva o nájmu Bytu a zároveň taktéž smlouva o poskytování služeb Pečovatelské služby.

3. Pokud žadatel nabízený Byt odmítne bez závažných důvodů, bude vyřazen ze Seznamu žadatelů. Za odmítnutí nabízeného Bytu se považuje i skutečnost, že se žadatel řádně a včas (nejpozději do 2 měsíců od prvního dne trvání nájemního poměru) bez závažného důvodu do Bytu nenastěhuje.

4. Proti rozhodnutí Komise je možné podat žádost o přezkoumání k Radě města Vamberk ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí Komise žadateli. Rada rozhodnutí Komise na základě této žádosti přezkoumá a žadatele uvědomí o výsledku.

6. Žadatel o Byt je povinen oznámit městu Vamberk změny, ke kterým případně došlo od podání žádosti o přidělení Bytu a které mají na posuzování této žádosti vliv.

 

Čl. VI

Uzavírání nájemní smlouvy, nájem Bytu

1. Město Vamberk na základě rozhodnutí Komise uzavírá nájemní smlouvu na  Byt  s příslušným žadatelem, a to na dobu určitou 1 rok. Po uplynutí doby jednoho roku bude nájemní smlouva prodloužena na dobu neurčitou pokud nájemce plní podmínky nájemní smlouvy a nemá vůči městu nesplacený dluh a využívá služeb Pečovatelské služby Vamberk.

2. V případě, že žadatel nájemní smlouvu bez vážných důvodů na jeho straně neuzavře ani ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k uzavření nájemní smlouvy, rozhodne  Komise o přidělení Bytu dalšímu žadateli.

3.  Nájemce se nájemní smlouvou zavazuje vedle běžného nájemného uhradit městu Vamberk nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření nájemní smlouvy částku ve výši 10.000 Kč (slovy desettisíc korun českých) jako zvýšené nájemné za období prvních 60 kalendářních dnů trvání nájemního poměru. Toto zvýšené nájemné je přednostně určeno na vybavení a zařízení DPS a další potřeby, spojené se zvýšením komfortu užívání Bytů.

 

Čl. VII

Závěrečná ustanovení

Zrušují se pravidla, schválená na 40. zasedání Rady města Vamberk dne 25.04.2012.

Tato Pravidla schválila Rada města Vamberk na svém 94. zasedání, konaném  dne 16.05.2018. Pravidla nabývají účinnosti dne 01.06.2018.