Zřizovatelem je Město Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk.

Provozní doba:
pondělí - neděle od 6,30 - 18,30 hodin 

 

Pečovatelská služba se poskytuje 

sociálně potřebným
-
seniorům 
- zdravotně postiženým občanům starším 18 let

kteří si nejsou schopni bez pomoci zabezpečovat a upsokojovat základní životní potřeby jako je strava, úklid domácnosti, osobní hygiena, zajištění chodu domácnosti, využívání dalších veřejných služeb ve svém okolí, na které jsou zvyklí.

Pečovatelská služba se poskytuje občanům v obcích Vamberk (Peklo, Merklovice) a občanům přidružených obcí Vamberka, kterými jsou Potštejn, Lhoty u Potštejna, Polom, Proruby, Záměl, Lupenice a Rybná nad Zdobnicí, a to buď v domácnosti občanů nebo ve Středisku osobní hygieny.

 

Posláním pečovatelské služby 

je poskytovat sociální služby tak, aby mohli senioři a zdravotně postižení občané co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí, na které jsou zvyklí. Posláním pečovatelské služby je poskytovat služby tak, aby podporovaly občany při využívání veřejných služeb a pomáhaly předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Návrh na zavedení pečovatelské služby
Tiskopisy návrhu na zavedení pečovatelské služby jsou k vyzvednutí v kanceláři vedoucí pečovatelské služby v budově Domu s pečovatelskou službou - Jůnova 35, Vamberk. Jsou také ke stažení na těchto internetových stránkách www.ps.vamberk.cz v záložce „tiskopisy“. Tiskopis lze zaslat elektronickou poštou na emailovou adresu pečovatelské služby: pecovatelska.sluzba@vamberk.cz , poštou, nebo doručit osobně či prostřednictvím jiné osoby. Návrh na zavedení služby podává žadatel o službu.

Co následuje?

Podáním návrhu na zavedení pečovatelské služby proces zavádění pečovatelské služby nekončí. Zájemce o službu navštíví sociální pracovnice. V rámci této návštěvy je zájemce o službu seznámen s podmínkami, rozsahem nabízených služeb, se způsobem úhrady za poskytované služby, s možnostmi podávání stížností. Sociální šetření je dalším podkladem pro sepsání smlouvy o provedení pečovatelské služby.

Pečovatelská služba může zájemce o službu odmítnout v těchto případech
- kapacita pečovatelské služby je naplněna
- zájemce o službu nesplňuje rozhodující kriteria pro cílovou skupinu / zájemce není senior nebo invalidní důchodce nad 18 let věku, je zcela soběstačný, není sociálně potřebný /
- bydliště zájemce je mimo spádové území Vamberka a Potštejna
- službu, kterou zájemce požaduje, pečovatelská služba neposkytuje
- zájemce požaduje službu mimo pracovní dobu organizace

Povinnosti uživatele služby při poskytování služeb
- včas oznamovat požadavky na služby
- poskytovat potřebné prostředky vlastní domácnosti k provedení služby
- vytvořit pečovatelce podmínky pro výkon služby
- hlásit změny rozhodné pro poskytování služby

Služby jsou plánovány individuálně s ohledem na možnosti a schopnosti uživatele. Cílem poskytování služeb je působit na uživatele aktivně, podporovat jeho samostatnost, posilovat jeho začleňování do společnosti, podporovat ho v udržování kontaktu se sociálním prostředím, podporovat ho v běžném způsobu života.

Klíčový pracovník pracuje s uživatelem na osobním plánu uživatele, který je součástí osobního spisu uživatele. Ten lze v průběhu poskytování služeb kdykoliv měnit.

Uživatel má možnost, kdykoliv dohodnuté služby měnit podle svých potřeb nebo ukončit bez udání důvodu.