Úhrady za poskytování pečovatelské služby

Za poskytování pečovatelské služby hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou.


VÝČET SLUŽEB POSKYTOVANÝCH PS

ÚHRADA

 

běžný úklid a údržba domácnosti

130 Kč/hod.

doprovod k lékaři, na instituce

130 Kč/hod.

donáška vody

130 Kč/hod.

dovoz oběda

20 Kč/úkon

koupel v domácnosti uživatele

130 Kč/hod.

koupel ve středisku osobní hygieny

130 Kč/hod.

praní a žehlení prádla

             70 Kč/kg

praní prádla

             50 Kč/kg

žehlení prádla

             50 Kč/kg

běžné nákupy a pochůzky

100 Kč/hod.

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

130 Kč/hod.

pomoc při oblékání a svlékání

130 Kč/hod.

pomoc při pohybu ve vnitřním prostoru

130 Kč/hod.

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

130 Kč/hod.

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

130 Kč/hod.

pomoc při úkonech osobní hygieny

130 Kč/hod.

pomoc při použití WC

130 Kč/hod.

pomoc při přípravě jídla a pití

130 Kč/hod.

příprava a podání jídla a pití

130 Kč/hod.

topení v kamnech

130 Kč/hod.

velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení

115 Kč/úkon

a nezbytného vybavení domácnosti

zprostředkování kontaktu s institucemi

130 Kč/hod.

 

Fakultativní úkony PS:

 

 

dohled nad dodržováním léčebného režimu

130 Kč/hod.

dohled nad uživatelem

130 Kč/hod.

 

 

Úhrada za provedené služby je počítána podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění služby. Pokud netrvá 1 hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Úhrada je splatná do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly služby poskytovány. Platba se provádí hotově, proti vydání pokladního dokladu, pracovníkovi v sociálních službách (pečovatelce) nebo vedoucí PS, nebo fakturou převodem na účet.


Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady:

  • účastníkům odboje / zákon č. 255/1946 Sb. /
  • osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č.82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců,
  • osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců,
  • pozůstalým manželům / manželkám / po osobách uvedených výše starším 70 let.

Ceník byl vytvořen v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Ceník je v platnosti od 1. 2. 2018.

Byl schválen na 84. zasedání Rady města Vamberk, dne 18. prosince 2017.

Lucie Grunclová, DiS.
Vedoucí Pečovatelské služby