Organizační řád

Pečovatelská služba Vamberk

Název: Pečovatelská služba
Forma: ambulantní, terénní
Sídlo: Jůnova 35, Vamberk 517 54
Zřizovatel: Město Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk
IČO: 00275492
Telefon: 494541547, 494541222
e-mail: pecovatelska.sluzba@vamberk.cz
web: www.ps.vamberk.cz

Článek 1.

Úvod

     Pečovatelská služba Vamberk je organizační složkou Města Vamberk. Ustanoveno zřizovací listinou s účinností od 1. srpna 2002, upraveno dodatkem od 1.7.2006.  Pracovníci organizační složky jsou zaměstnanci Města Vamberk. Pečovatelská služba Vamberk nemá vlastní právní subjektivitu, vystupuje jako organizační složka města.

      Pečovatelská služba je registrovanou sociální službou podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 17.9.2007, upraveno 2.3.2009.

Článek 2.

Působnost

     Pečovatelská služba je poskytována seniorům a zdravotně postiženým občanům starším 18 let, kteří si nejsou schopni bez pomoci zajistit základní životní potřeby jako je jídlo, úklid domácnosti, osobní hygiena, využívání dalších veřejných služeb ve svém okolí, na které jsou zvyklí.

     Služby jsou poskytovány pro město Vamberk (Peklo, Merklovice) a další spádové obce - Potštejn, Záměl, Polom, Lhoty u Potštejna, Proruby, Lupenice a Rybná nad Zdobnicí.

     Pečovatelská služba poskytuje tyto služby

-          Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
-          Pomoc při osobní hygieně
-          Pomoc při zajištění stravy
-          Pomoc při zajištění chodu domácnosti
-          Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Článek 3.

Poslání, cíle, principy

   Poslání cíle a principy pečovatelské služby jsou zakotveny ve veřejném závazku, který je každý rok aktualizován.


Článek 4.

Organizace a řízení pečovatelské služby

Pečovatelskou službu tvoří vedoucí a sociální pracovnice a pečovatelky.

 

Vedoucí pečovatelské služby

-          v čele Pečovatelské služby je vedoucí, který je do funkce jmenován a z funkce odvolán radou města
-          statutárním zástupcem organizační složky je starosta, je přímým nadřízeným vedoucí PS
-          vedoucí řídí činnost organizační složky
-          stanoví v rozsahu činnosti pečovatelské služby konkrétní úkoly, přijímá opatření k jejich zajištění
-          vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost podřízených zaměstnanců v písemných pracovních náplních
-          hodnotí činnost podřízených pracovníků
-          zajišťuje spolupráci s odbory městského úřadu, současně vyžaduje při plnění úkolů pomoc a spolupráci   příslušných odborů, především finančního odboru
-          zodpovídá za formální a věcnou správnost věcí, které jsou předkládány k rozhodnutí tajemníkovi, starostovi, radě města, zastupitelstvu
-          dbá na hospodárnost při vynakládání finančních prostředků a při hospodaření s materiálně technickými prostředky
-          koná pracovní porady a informuje zaměstnance o důležitých skutečnostech nezbytných pro jejich činnost
-          zajišťuje úkoly související s přípravou města a městského úřadu na krizové stavy, a s opatřeními k řešení mimořádných situací
-          zajišťuje v rozsahu své působnosti úkoly související s opatřeními k řešení živelných pohrom a mimořádných událostí
-          podepisuje v souladu s vnitřními předpisy jménem města příslušná rozhodnutí, statistické výkazy a písemnou korespondenci týkající se činnosti PS
-          vedoucí může pověřit jiného zaměstnance k podepisování některých druhů písemností
-          vypracovává návrh rozpočtu pro činnost pečovatelské služby ve spolupráci s finančním odborem
-          odpovídá za dodržování rozpočtových pravidel a rozpočtové kázně, za hospodárné vynakládání finančních prostředků, kontroluje hospodaření s rozpočtovými prostředky, navrhuje rozpočtová opatření a změny v příslušném rozpočtovém období
-          odpovídá za správné a včasné předávání účetních dokladů a podkladů pro účtování finančnímu odboru městského úřadu
-          kontroluje a podepisuje účetní doklady týkající se správy a užití rozpočtových prostředků pečovatelské služby
-          zodpovídá za ochranu a zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
-          kontroluje dodržování směrnic a obecně závazných předpisů města a městského úřadu v rámci působnosti pečovatelské služby
-          provádí dozor nad výkonem činnosti jim podřízených a poskytuje jim odbornou pomoc
-          spolupracuje s příslušnými kontrolními orgány
-          kontroluje spisovou a archivní službu
-          sleduje odbornou úroveň podřízených zaměstnanců
-          navrhuje v mezích platných předpisů platy zaměstnanců a jejich příplatky
-          předkládá tajemníkovi a radě města návrhy na přijímání a propouštění zaměstnanců pečovatelské služby
-          schvaluje a kontroluje nástupy a ukončení dovolené zaměstnanců, odpovídá za včasné plánování a čerpání dovolených
-          vede zaměstnance k dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a o požární ochraně
-          odpovídá za vybavení pracovišť potřebnými pomůckami a technickými prostředky BOZP, prostřednictvím tajemníka nárokuje potřebné proškolení

Vedoucí PS zároveň coby Sociální pracovník dále

-          vede agendu uživatel PS
-          koordinuje terénní pracovníky s uživateli
-          provádí sociální šetření a kontroly dodržování standardů kvality služeb
-          sepisuje návrh na zavedení se zájemcem o službu
-          vede dokumentaci uživatel PS
-          vypracovává dohodu s uživateli služby PS o poskytovaní jednotlivých úkonů
-          zpracovává osobní plány uživatele
-          vyhledává potencionální uživatele služeb
-          pracuje v komisi pro výběr uchazečů o byt v DPS Vamberk, spolurozhoduje o jejich přijetí
-          poskytuje sociálně právní poradenství uživatelům PS


Pečovatelka

-          je zaměstnancem Města Vamberk, podřízena vedoucí PS
-          je pracovníkem v přímé péči o klienta
-          vykonává činnost (dohodnuté služby) v domácnostech uživatel služby a ve středisku osobní hygieny
-          účastní se při tvorbě osobních cílů a plánů uživatele společně se sociálním pracovníkem
-          vede záznamy o své činnosti a předkládá je vedoucí PS
-          zúčastňuje se pracovních porad
-          spolupracuje s ostatními pracovníky pečovatelské služby

 

Článek 5.

Koordinace Města Vamberk s Pečovatelskou službou

Rada města

-          schvaluje metodické pokyny
-          schvaluje organizační řád, strukturu
-          schvaluje počet zaměstnanců

Starosta

-          plní úkoly statutárního orgánu

Tajemník

-          plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci města Vamberk
-          vydává vnitřní předpisy, nařízení a instrukce

Finanční odbor zajišťuje pro Pečovatelskou službu

-          účetnictví
-          kontrola pokladny
-          zpracování faktur
-          zpracování mezd pro pracovníky Pečovatelské služby
-          inventarizace
-          příprava rozpočtu
-          žádosti o dotace pro Pečovatelskou službu