Výroční zpráva 2017

 

 Pečovatelská služba Vamberk

 

Město Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk – organizační složka města Pečovatelská služba Vamberk, Jůnova 35, 517 54 Vamberk                                                                     

 

 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017

 

Pečovatelská služba Vamberk

 

 

Obsah

Identifikační  a kontaktní údaje

Cílová skupina

Poslání

Cíle organizace

Jaké služby poskytujeme

Pracovní doba 

Personální zajištění

Provozní zajištění

           Vzdělávání zaměstnanců organizace

Poskytnuté služby v roce 2017 

Hospodaření v roce 2017

 

 

Identifikační a kontaktní údaje

Zřizovatel:   Město Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk

Poskytovatel:  Pečovatelská služba

Kontakt:      Pečovatelská služba Vamberk, Jůnova 35, 517 54 Vamberk,

                     tel. 494 541 547, 494 541 222

                     email: pecovatelska.sluzba@vamberk.cz, socialnipracovnice@vamberk.cz

 www.psvamberk.webnode.cz

IČO: 00275492

Identifikátor:  9666094

      Pečovatelská služba Vamberk je organizační složkou města Vamberk. V roce 2007 byla zaregistrována podle § 78 odst. 2 zákona č. 108/20006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. PS je terénní služba.

 

Cílová skupina

Sociálně potřební senioři a osoby se zdravotním postižením starší 18 let, kteří si nejsou schopni bez pomoci zabezpečovat a uspokojovat základní životní potřeby, tj. stravu, úklid domácnosti, osobní hygienu, zajištění chodu domácnosti, využívání dalších veřejných služeb ve svém okolí. Nemají možnost využít veřejné ani vlastní zdroje ( rodinu ).

Pečovatelská služba se poskytuje občanům v jejich domácnostech na území města Vamberka, obce Potštejn,  Peklo a Merklovice. 

 

Poslání PS

Posláním pečovatelské služby je poskytovat sociální služby tak, aby mohli tito občané co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí, na které jsou zvyklí. Chceme předcházet jejich sociálnímu vyloučení. Pečovatelská služba usiluje o podporu uživatele také při využívání veřejných služeb.   

 

Cíle organizace

       Cílem organizace je poskytovat sociální služby kvalitně, odborně, v souladu se zákony, tak, aby byl uživatel spokojen a mohl setrvávat ve svém přirozeném prostředí, nemusel měnit své návyky.

 

Jaké služby poskytujeme

  Terénní formou poskytujeme tyto služby:

-          pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu – pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

-          pomoc při osobní hygieně v domácnosti – pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC

-          pomoc při zajištění stravy – dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě a podávání jídla a pití

-          pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný úklid a údržba domácnosti, donáška vody, topení v kamnech, běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla

-          zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod k lékaři, na instituce

Fakultativně je poskytována pedikúra a dohled nad uživatelem, dohled nad léčebným režimem uživatele.

Ambulantní formou poskytujeme:

-          pomoc při osobní hygieně ve Středisku osobní Hygieny – koupel ve sprše nebo ve vaně

 

Pracovní doba

Služby jsou poskytovány v pracovní dny od 6,30 hod. do 15,00 hod.

V rámci pečovatelské služby je ve Vamberku zřízeno středisko osobní hygieny / SOH /, garantovaná doba, kdy mohou tuto službu využít uživatelé služby je pracovní den úterý od 6,30 – 15,00 hodin.

 

Personální zajištění

Pečovatelská služba má celkem 7 zaměstnankyň. Pečovatelskou službu zajišťují 4 pracovnice v sociálních službách ve Vamberku, sociální pracovnice pracuje na 0,5 úvazku, a vedoucí Pečovatelské služby. 1 pracovnice je po mateřské dovolené, pracuje na dohodu.

 

vedoucí Pečovatelské služby                Mgr. Eva Švandrlíková

sociální pracovnice                                 Ing. Šárka Vyskočilová

pracovnice s  v sociálních službách      Kalužníková Vlasta

                                                           Doležalová Hana

                                                           Hájková Ilona

                                 Plocová Jana  - odchod na mateřskou dovolenou

                                 Stránská Marie – zástup za mateřskou dovolenou

dohoda o pracovní činnosti              Doležalová Simona

 

 

Provozní zajištění

Provozní místnosti pečovatelské služby:

 

prádelna – je vybavena 4 pračkami ve Vamberku

sušárna prádla

místnost, kde se prádlo žehlí, se 3 žehlicími prkny a 3 žehličkami

 provozní místnost pečovatelek ve Vamberku

kancelář vedoucí a sociální pracovnice

místnost pro pedikúru

šatna pracovnic v sociálních službách

sklad PS

Středisko osobní hygieny 

 

K realizaci služeb je nezbytné auto, k rozvozu oběda, zajišťování nákupů, k poskytování služeb ve vzdálenějších oblastech. 

WP_000195V roce 2017 bylo služebním vozidlem ujeto celkem 8 274 km, z toho 2 900 km do Potštejna.

 

Vzdělávání bylo zaměženo na tyto oblasti:

  • diskriminace a práva senior
  • manipulace s imobilním klientem
  • zákon o sociálních službách

 

 

Poskytnuté služby za rok 2017

 

Celková kapacita:

terénní služba                                                        62 uživatelů /den

ambulantní služba- koupel v SOH                       20 uživatelů / den

 

 V roce 2017 jsme poskytli služby celkem 69 uživatelům.

okrsek

muži

ženy

celkem

Potštejn

1

6

7

Vamberk

16

46

62

celkem

17

52

69

 

Noví uživatelé služby                  21

Ukončení uživatelé služby         6

 

Skladba uživatel podle věku v roce 2017:

 

věk

počet uživatelů

19-64 let

11

65-80 let

29

nad 80 let

29

 

Důvody ukončení služby mezi 1.1.2017 a 31.12.2017

Úmrtím klienta                       5

statut opatrovníka                 1

Uživatelé služby podle stupně závislosti v roce 2017 – kvalifikovaný odhad:

 

stupeň závislosti

počet uživatelů

0

58

1

8

2

3

3

0

4

0

 

Průměrný věk uživatel služby v roce 2017:

ve Vamberku     74 let

v Potštejně         81 let

 

Nejčastěji poskytované úkony v roce 2017:

úkon

počet

 

dovoz oběda

2 762 úkonů

nákupy, pochůzky

  507 hodin

běžný úklid

  591 hodin

praní, žehlení prádla

   707 kg

pomoc při přípravě jídla a pití

     60 hodin

pomoc při oblékání a svlékání

     89 hodin

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

 218 hodin

dohled nad dodržováním léčebného režimu

   76 hodin

dohled nad uživatelem

    96 hodin

koupel v SOH

  207 hodin

koupel v domácnosti uživatele

  266 hodin

pomoc při úkonech osobní hygieny

   25 hodin

zprostředkování kontaktu se spol. prostředím

    22 hodin

doprovod k lékaři, na instituce

   53 hodin

 

Smlouvy sepsané v roce 2017:

Počet vydaných smluv                            

 60

zahájit službu                                           

 21

omezit                                                        

 9

rozšířit                                                        

 24

ukončit                                                      

 6

 

 

Celkem bylo vytvořeno 129 individuálních plánů uživatel služby.

 

Hospodaření v roce 2017

Příjmy = 2 835 210,17 Kč

 627 695 Kč

úhrady za poskytovanou službu

obec Potštejn

 

982 410 Kč

dotace MPSV

 

1 225 105,17 Kč

Město Vamberk

 

 

 

Výdaje = 2 835 210,17 Kč

mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců PS

nákup materiálu

nákup DHM

energie

vodné, stočné

teplo

pohonné hmoty

služby

opravy

 

 

Vypracovala  vedoucí PS:  Mgr. Eva Švandrlíková         

 Ve Vamberku 15. 3. 2018