Výroční zpráva 2012

Zřizovatel: Město Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk

Název: Pečovatelská služba

Kontakt: Pečovatelská služba Vamberk, Jůnova 35, 517 54 Vamberk, tel. 494541547, 494541222, email: pecovatelska.sluzba@vamberk-city.cz , www.psvamberk.webnode.cz

IČO: 00275492

      Pečovatelská služba Vamberk je organizační složkou města Vamberk. V roce 2007 byla zaregistrována podle § 78 odst. 2 zákona č. 108/20006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  Identifikátor 9666094. PS je terénní služba. V dubnu 2009 byla registrace doplněna o Středisko osobní hygieny ve Vamberku / o ambulantní činnost /a činnost pečovatelské služby v obci Potštejn.

Cílová skupina:

senioři a osoby se zdravotním postižením starší 18 let, kteří si nejsou schopni bez pomoci zabezpečovat a uspokojovat základní životní potřeby jako je strava, úklid domácnosti, osobní hygiena, využívání dalších veřejných služeb ve svém okolí, na které jsou zvyklí.

Pečovatelská služba se poskytuje občanům v jejich domácnostech na území města Vamberka, obce Potštejn,  Peklo a Merklovice.  Jde o službu terénní a ambulantní.

Poslání PS:

Posláním pečovatelské služby je poskytovat sociální služby tak aby mohli tito občané co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí, na které jsou zvyklí. Chceme předcházet jejich sociálnímu vyloučení. Pečovatelská služba usiluje o podporu uživatele také při využívání veřejných služeb.   

 

Pracovní doba:

Služby jsou poskytovány v pracovní dny od 6,30 hod. do 15,00 hod.

V rámci pečovatelské služby je ve Vamberku zřízeno středisko osobní hygieny / SOH /, docházejí sem uživatelé služby v úterý od 6,30 – 15,00 hodin.

Personální zajištění:

Pečovatelská služba má celkem 7 zaměstnankyň. Pečovatelskou službu zajišťují 4 pracovnice v sociálních službách ve Vamberku, 1 v Potštejně, sociální pracovnice pracuje na 0,5 úvazku, a vedoucí Pečovatelské služby.

 

Jaké služby poskytujeme:

  Terénní formou poskytujeme tyto služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu – pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při osobní hygieně v domácnosti – pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC
 • pomoc při zajištění stravy – dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě a podávání jídla a pití
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný úklid a údržba domácnosti, domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu, donáška vody, topení v kamnech, běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod do školy, zaměstnání, k lékaři, na instituce

Fakultativně je poskytována pedikúra a dohled nad léčebným režimem uživatele.

Ambulantní formou poskytujeme:

 • pomoc při osobní hygieně ve Středisku osobní Hygieny – koupel ve sprše nebo ve vaně

 

Cíle pro rok 2012:

 • poskytovat kvalitní služby / zaměřit se na práci klíčového pracovníka, na individuální plánování s uživatelem služby /

  

 • vytvořit logo pro Pečovatelskou službu ve Vamberku, které bude používáno na našich tiskopisech, poštovních sděleních organizace, apod.

 

 • prezentovat Pečovatelskou službu na veřejnosti / rozdávat propagační letáky, včas aktualizovat webové stránky, publikovat články ve zpravodaji Vamberka, pořádat den otevřených dveří  /

 

 • zvyšovat kvalifikaci a odbornost zaměstnanců PS / podporovat účast zaměstnanců na vzdělávacích kurzech, odborných školeních /, dodržet zákonnou povinnost vzdělávání podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

 

 • udržet finanční stabilitu organizace / plánovat a dodržet rozpočet města, požádat o dotace, přijímat sponzorské dary, upravit úhrady za služby od uživatelů /, hledat možné úspory ve spotřebě energie, tepla, vody

 

 

Plnění stanovených cílů 2012:  

 

 • pracovnice v organizace splnily plán vzdělávání pro rok 2012. Viz. “Hodnocení vzdělávacího programu PS pro rok 2012.”
 • v roce 2012 byla zaměřena pozornost na zkvalitnění práce klíčových pracovnic a jejich plánování s uživatelem služby , výsledky jsou viditelné
 • webové stránky organizace spravuje a aktualizuje vedoucí PS
 • vytvořili  jsme logo organizace

 

 


 

   Pečovatelská služba Vamberk

 

 • udržujeme finanční stabilitu organizace, byly nám poskytnuty dotace od MPSV a Královéhradeckého kraje, příjmy od uživatel služby se nijak nelišily od toku 2011, příjmy od obcí Potštejna a Vamberka , jsou podobné jako vloni

Cíle pro rok 2012, které si organizace stanovila, splnila. Některé budou nadále rozvíjeny.

   

    Provozní místnosti pečovatelské služby:

 • prádelna – je vybavena 4 pračkami ve Vamberku +1 pračka je v Potštejně
 •  sušárna prádla
 • místnost, kde se prádlo žehlí a mandluje, vybavena mandlem, 3 žehlicími prkny a 3 žehličkami
 •  koupelna / SOH / - 1 vana, 1 sprcha, 1 zvedák do vany
 • provozní místnost pečovatelek ve Vamberku
 • provozní místnost v Potštejně
 • kancelář vedoucí
 • místnost pro pedikúru / pedikúra jako fakultativní úkon PS Vamberk /
 • šatna pracovnic v sociálních službách – skladová místnost byla přeměněna na šatnu
 • sklad PS

K realizaci služeb je nezbytné auto, k rozvozu oběda, zajišťování nákupů, k poskytování služeb ve vzdálenějších oblastech.  Město Vamberk pro tyto účely zajistilo auto značky CITROEN, typ: BERLINGO.

Celková kapacita:

terénní služba pro obec Vamberk            50 uživatelů /den

terénní služba pro obec Potštejn             12 uživatelů / den

ambulantní služba                                    20 uživatelů / den

 

 V roce 2012 jsme poskytli služby celkem 83 uživatelům. Ve Vamberku 73 uživatelům / 55 ženám a 18 mužům /, v Potštejně 10 uživatelům / 9 ženám a 1 muži /.

 

 Uživatelé služby podle stupně závislosti:

 

stupeň závislosti

počet uživatelů

0

55

1

17

2

10

4

1

 

                               

Skladba uživatel podle věku v roce 2012:

 

věk

počet uživatelů

0-59

5

60-65

7

66-70

8

71-75

12

76-80

16

81-85

13

86-100

22

 

Nejčastěji poskytované úkony v roce 2012 / vyjádřeno procenty /:

 

úkon

poměr v procentech

dovoz oběda

29%

nákupy, pochůzky

16%

běžný úklid

15%

praní, žehlení, prádla

12%

pomoc při přípravě jídla a pití

4%

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

8%

dohled nad dodržováním léčebného režimu

6%

pedikúra

6%

koupel v SOH

4%

 

Smlouvy sepsané v roce 2012:

Typ mlouvy

zahájit službu            16

nadále poskytovat   45

rozšířit                        31

ukončit                      28

 

 

 

     Popis realizace:

     Zájemci o službu mohou získat základní informace na webových stránkách Pečovatelské služby www.vamberk.webnode.cz  . Na institucích, u lékaře, ve Vamberku, v Potštejně, jsou k dispozici informační letáky o pečovatelské službě. Zájemce o službu podává Návrh na zavedení pečovatelské služby, a to osobně pracovníkovi PS, poštou nebo elektronickou poštou. Tiskopis obdrží v kanceláři vedoucí, nebo na již zmíněných webových stránkách. Obsahuje základní informace – jméno, příjmení, adresu, datum narození, telefon, stav, zaměstnání, kontakt lékaře, jaké služby si zájemce přeje poskytovat, důvod proč o ně žádá, souhlas se shromažďováním osobních údajů. Poté je pracovníkem PS seznámen s podmínkami, rozsahem nabízených služeb, se způsobem úhrady za poskytované služby. V písemné podobě je mu poskytnut ceník poskytovaných služeb a informace o podávání stížností, leták s kontakty na Pečovatelskou službu a základními informacemi o službě. Po podání návrhu na zavedení služby následuje sociální šetření u zájemce o službu. Pokud se během vyjednávacího procesu obě strany dohodnou na poskytování služeb, uzavřou o podmínkách poskytování služeb písemnou smlouvu. Klíčový pracovník vypracuje s uživatelem služby osobní plán, jaké jsou jeho osobní cíle. Zaměřuje se na individuální potřeby zájemce. Každý uživatel má vypracovaný svůj osobní plán, který obsahuje osobní cíle uživatele, kroky vedoucí k naplnění cíle, kdo a jakým způsobem se podílí na naplnění cíle, časové hledisko. Osobní plán je možné v průběhu poskytování služeb měnit, je vyhodnocován a aktualizován, je součástí osobního spisu uživatele. Uživatel je informován o možnosti podávání stížností na kvalitu nebo způsob poskytování služeb. Uživatel má možnost spolurozhodovat o formě a průběhu, podmínkách, rozsahu poskytované služby. Jsou brány na vědomí jeho potřeby, připomínky, náměty. Může se kdykoliv rozhodnout poskytování služby změnit nebo ukončit.

 

Činnost organizace nad rámec poskytování služeb:

V roce 2012 jsme uspořádali pro uživatele služeb předvánoční posezení s hudbou na chatě Vyhlídce ve Vamberku. Také nás a obyvatele DPS potěšily před vánocemi děti z mateřské školy svým vystoupení plným říkadel, písniček.

 

Hospodaření v roce 2012:

Příjmy = 721 089,00 Kč

 • úhrady za poskytovanou službu
 • příjmy z vlastní činnnosti
 • obec Potštejn
 • jiné obce / neinvestiční náklady

 

Výdaje = 2  385 493,50 Kč

 • mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců PS Vamberk
 • nákup material
 • nákup DHM
 • energie
 • vodné, stočné
 • teplo
 • pohonné hmoty
 • služby
 • opravy
 • ostatní

Poskytnuté dotace v roce 2012

 • dotace MPSV pro Potštejn                 76 000,-Kč 
 • dotace MPSV pro Vamberk              209 000,-Kč
 • dotace královéhradeckého kraje       76 000,-Kč

 

 

Cíle organizace pro rok 2013:

 

 • poskytovat kvalitní služby / zaměřit se na cílovou skupinu uživatel služeb, na specifikaci jejich skutečných potřeb /

 

 • vyhledávat potencionální uživatele služeb / spolupracovat se zdravotními středisky, s ostatními sociálními službami, s městskými a obecními úřady, s veřejnými institucemi /

  

 • prezentovat Pečovatelskou službu na veřejnosti / rozdávat propagační letáky,  aktualizovat webové stránky, publikovat články ve zpravodaji Vamberka, pořádat den otevřených dveří /

 

 • zvyšovat kvalifikaci a odbornost zaměstnanců PS / zajišťovat účast zaměstnanců na vzdělávacích kurzech, odborných školeních /, dodržet zákonnou povinnost vzdělávání podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, podporovat výměnu zkušeností s jinými organizacemi sociálních služeb, zajistit odbornou literaturu

 

 • udržet finanční stabilitu organizace / plánovat a dodržet rozpočet města, žádat o dotace, přijímat sponzorské dary, aktualizovat úhrady za služby od uživatelů služeb podle možností daných zákonem /, hledat možné úspory ve spotřebě energie, tepla, vody

 

 

 

 

Vypracovala  vedoucí PS:  Mgr. Eva Švandrlíková         

 Ve Vamberku 16.2.2014

Rada města vzala na vědomí na svém 85. zasedání, dne 26. 3. 2014.