Cíle organizace pro rok 2016:

 

 

Ø   poskytovat kvalitní sociální služby

 

Ø   být zapojeni do sítě poskytovatelů sociálních služeb

 

 

Ø   tvořit strategický plán organizace

 

 

Ø   aktualizovat Metodiku pečovatelské služby, aby byla v souladu s novými zákony a právními předpisy

 

 

Ø   vyhledávat potencionální uživatele služeb / spolupracovat se zdravotními středisky, s ostatními sociálními službami, s městskými a obecními úřady, s veřejnými institucemi /

  

 

Ø   prezentovat Pečovatelskou službu na veřejnosti jako poskytování kvalitních sociálních služeb

 

Ø   upevňovat kvalifikaci a odbornost zaměstnanců PS / zajišťovat účast zaměstnanců na vzdělávacích kurzech, odborných školeních /, dodržet zákonnou povinnost vzdělávání podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, podporovat výměnu zkušeností s jinými organizacemi sociálních služeb, zajistit odbornou literaturu

 

 

Ø   udržet finanční stabilitu organizace / plánovat a dodržet rozpočet města, žádat o dotace, o vyrovnávací platbu, přijímat sponzorské dary, aktualizovat úhrady za služby od uživatelů služeb podle možností daných zákonem /, hledat možné úspory ve spotřebě energie, tepla, vody

 

 

 

        Za Pečovatelskou službu vypracovala: Mgr. Eva Švandrlíková

 

 

 

Rada města Vamberk projednala a schválila na svém 35. zasedání dne 24. února 2016.